loadingimg

Wczytuję dane...

Dane kontaktowe

AB Serwis Andrzej Bieryłło

pl. Lotników 6, 70-414 Szczecin


tel. do sklepu:

91 433 59 56

tel. telewizja n, telewizja na kartę:

91 820 62 64

tel., fax:

91 488 05 72


Godziny otwarcia:

 

poniedziałek: od 12:00 do 18:00

wtorek-piątek: od 10:00 do 18:00

sobota: od 10:00 do 14:00

niedziela: nieczynne 

Formy płatności

1. Przelew na rachunek - rachunek firmowy prowadzony w mBanku.

2. System PayU - płatność kartą lub przelewem.

3. Płatne przy odbiorze - przesyłka za pobraniem.

4. Odbiór osobisty - płatność na miejscu gotówką lub kartą płatniczą.


Numer rachunku bankowego:

 

97 1140 2004 0000 3102 3516 1779 (rachunek w mBank)

Koszty wysyłki

Stały koszt wysyłki, bez względu na liczbę jednorazowo zakupionych towarów.


Wysyłka pocztą polską:

15,00 zł - przedpłata na konto.

20,00 zł - przesyłka za pobraniem.

 

Wysyłka kurierem:

20,00 zł - przedpłata na konto.

25,00 zł - przesyłka za pobraniem.

 

Odbiór w punkcie:

10,00 zł - przedpłata na konto (In Post - Paczkomaty 24/7)

15,00 zł - przesyłka za pobraniem (In Post - Paczkomaty 24/7)

  

Więcej informacji na temat opcji odbioru w punkcie znajdziesz tutaj.


Przy jednorazowych zakupach powyżej 300,00 zł oraz dokonania przedpłaty na konto - wysyłka gratis!

Regulamin

Regulamin Sklepu
(Zalecenia Aktualizacji do nowych przepisów
wchodzących w życie z dniem 25 grudnia 2014 r.)

 
 AB Serwis Andrzej Bieryłło.

 

Postanowienia Ogólne

 

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego AB Serwis Andrzej Bieryłło. W szczególności warunki zawierania i rozwiązywania umów (składania zamówień) oraz tryb postępowania reklamacyjnego. Właścicielem serwisu jest AB Serwis Andrzej Bieryłło z siedzibą w Szczecinie,  przy pl. Lotników 6, o numerze NIP: 8512119458 Regon 810501695, dalej zwanym „Sprzedającym”.

   

- organ, który zarejestrował działalność gospodarczą: Prezydent Miasta Szczecin
- adres poczty elektronicznej: sklep@abserwis.pl
- nr telefonu: 91 820 62 64 lub 91 433 59 56
- opis sposobów porozumiewania się z konsumentem:
mailowo (sklep@abserwis.pl), telefonicznie (91 820 62 64 lub 91 433 59 56) lub listowanie (AB Serwis Andrzej Bieryłło, pl. Lotników 6, 70-414 Szczecin)

 

 

Niniejszy Regulamin zawiera:


§1 Określenie zakresu działalności 


§2 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym


§3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz realizacji zamówień


§4 Tryb postępowania reklamacyjnego


§5 Przetwarzanie i Ochronę Danych Osobowych


§6 Postanowienie Końcowe

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

Sprzedającym należy przez to rozumieć właściciela serwisu
Konsumencie – należy przez to rozumieć, użytkownika lub kupującego będącego osobą fizyczną dokonującą rejestracji w Serwisie lub dokonującą zakupu jakichkolwiek produktów lub usług za pośrednictwem serwisu w celu niezwiązanym bezpośrednio z  działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby.
Serwisie należy przez to rozumieć platformę sprzedażową, prowadzoną przez Sprzedającego.

 

§1 Określenie zakresu działalności


1. Serwis umożliwia zakup oferowanych produktów, 24 godziny na dobę, w postaci urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz akcesoriów do tych urządzeń. Wszystkie ceny podane w Serwisie są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Szczegółowe ceny i koszty wysyłki znajdują się każdorazowo na karcie konkretnych produktów. Produkty widniejące na zdjęciach wraz z ceną stanowią przedmiot zawieranych za pośrednictwem Serwisu umów sprzedaży.  

 

§2 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym

 

 1. Serwis umożliwia zamówienie oferowanych towarów, korzystając z powszechnie dostępnego oprogramowania, w postaci przeglądarek internetowych, które akceptują pliki typu cookies, np.: przeglądarka FireFox wersja 3 lub nowsze, Opera wersja 9 lub nowsze, Chrome wersja 10 lub nowsze, Internet Explorer wersja 7 lub nowsze Safari. Przeglądarki muszą zawierać zainstalowane najnowsze wersje JAVA i FLASH. Rozdzielczość serwisu jest optymalna w ustawieniach 1024 px. Wszelkie oprogramowanie innych firm, może mieć wpływ na poprawne funkcjonowanie sklepu i należy je wyłączyć.

                  

  1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne lub ograniczenia techniczne, które występują w sprzęcie komputerowym lub oprogramowaniu używanym przez Użytkownika celem skorzystania
   z Serwisu, a które uniemożliwiają lub utrudniają Użytkownikowi korzystanie
   z Serwisu.

    

   §3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz realizacji zamówień

 1. Warunkiem skorzystania z oferty sklepu jest uprzednie zapoznanie się z udostępnionymi na stronie serwisu: zasadami dokonywania zakupów, cennikiem (podane ceny w walucie polskiej PLN, z podatkiem VAT) a także wszystkimi postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 2. W celu zakupu usługi/produktu dostępnego w serwisie, Użytkownik wybiera        pozycje do koszyka.

 3. Zawarcie umowy następuje w momencie złożenia zamówienia przez         Użytkownika.

 4. Zamówienie jest realizowane niezwłocznie po zawarciu umowy.

 5. Użytkownik może wybrać formę dowodu zakupu, w postaci paragonu lub faktury papierowej - w takim przypadku zobowiązany jest wskazać w formularzu dane, niezbędne do wystawienia odpowiedniego dokumentu.

 6. Dostawa zakupionych produktów odbywa się poprzez wysłanie za pomocą wybranej opcji przewoźnika, na podany w formularzu zamówienia adres lub Konsument może odebrać produkt osobiście w siedzibie firmy AB Serwis Andrzej Bieryłło przy pl. Lotników 6 w Szczecinie.

 7. W przypadku zgłoszenia reklamacji, Sprzedający ponosi odpowiedzialność w ciągu 2 lat od wydania rzeczy będącej przedmiotem zakupu w przypadku niezgodności produktu z zawartą umową, zgodnie z § 4 niniejszego regulaminu.

 8. Konsument może zrezygnować z towaru kupionego w  serwisie internetowym bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

 9. Odstąpienie od umowy może nastąpić w ten sposób, że konsument podpisze załączony do produktu formularz odstąpienia od umowy oraz wyśle je na wskazany adres Sprzedającego (AB Serwis Andrzej Bieryłło, pl. Lotników 6, 70-414 Szczecin) lub wyśle oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą poczty elektronicznej Sprzedającego na adres: sklep@abserwis.pl. Wyżej określony sposób wyrażenia oświadczenia woli od odstąpieniu od umowy nie wyłącza złożenia takiego oświadczenia w inny sposób, o ile wyraża on wolę konsumenta w sposób dostateczny.

 10. Sprzedający, w przypadku wykonania przez konsumenta prawa do odstąpienia od umowy zwraca konsumentowi niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy,  wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym  koszt przesyłki produktu do konsumenta z zastrzeżeniem ust. 13 niniejszego paragrafu.

 11. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 12. Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, przez co należy w szczególności rozumieć koszt odesłania towaru z powrotem do sprzedającego  (zgodnie z zasadą wyrażoną w orzeczeniu ETS w sprawie C-511/08 oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami).

 13. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedającego, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 14. Sprzedający niezwłocznie przekazuje konsumentowi potwierdzenie przyjęcia oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną – przy wykorzystaniu wskazanego przez konsumenta adresu poczty elektronicznej lub przy użyciu innego środka komunikowania się, jeżeli użycie poczty elektronicznej nie jest możliwe.

 15. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, odstąpienie od umowy nie dotyczy towarów, których zwrot ze względów higienicznych jest niedopuszczalny oraz towarów nieprefabrykowanych, służących zaspokojeniu indywidualnych potrzeb Kupującego.

§ 4 Tryb postępowania reklamacyjnego

 

 1. W przypadku wad lub niezgodności towaru z umową, kupującemu przysługuje uprawnienie do reklamacji towaru poprzez zawiadomienie sprzedającego drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@abserwis.pl lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Serwisu: AB Serwis Andrzej Bieryłło, pl. Lotników 6, 70-414 Szczecin

   

 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane:

 • imię i nazwisko

 • adres do korespondencji (również adres e-mail oraz numer telefonu)

 • przedmiot reklamacji

 • przyczynę reklamacji

 • podpis (tylko w przypadku reklamacji składanej pocztą)

 1. Reklamacje rozpatrywane będą przez Sprzedającego niezwłocznie.

 2. O rezultacie reklamacji Sprzedający poinformuje Użytkownika na adres e-mail, wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym, a w przypadku korespondencji listownej – na adres wskazany przez Użytkownika.

   

 3. W razie uwzględnienia reklamacji, Sprzedający zobowiązuje się uzgodnić termin i tryb naprawy towaru lub wymiany towaru wolny od wad – a jeżeli nie jest to możliwe -  obniżenia ceny.

   

   

 4. Jeżeli wada rzeczy sprzedanej jest istotna, konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

   

§5 Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych

 

 1. Sprzedający, będący administratorem danych osobowych, chroni dane          osobowe Użytkowników. Podane przez Użytkownika dane mogą być       przetwarzane wyłącznie dla celów określonych w Regulaminie w celu realizacji          złożonego zamówienia oraz celów określonych w Polityce Prywatności             dostępnej pod adresem http://abserwis.pl/politykaprywatnosci

   

   

  §6 Postanowienie Końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia udostępnienia w Serwisie i stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem umowy. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna dla Użytkownika w zakładce Regulamin http://abserwis.pl/Regulamin.

   

 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu. O treści zmian niniejszego Regulaminu zarejestrowany Użytkownik zostanie powiadomiony w formie elektronicznej, na 30 dni przed wejściem w życie zmian.

 

 1. Zmiany regulaminu nie mogą pogarszać sytuacji prawnej konsumentów zawierających umowy na podstawie poprzedniej wersji regulaminu.

   

 2. Wszelkie Zakupy, których realizacja rozpoczęła się przed wejściem w życie nowego Regulaminu, będą realizowane według zasad poprzedniej wersji Regulaminu.

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204),ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), a także ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883).