REGULAMIN SKLEPU abserwis.pl

22.11.2020 r.

 AB Serwis Andrzej Bieryłło.

Postanowienia Ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego AB Serwis Andrzej Bieryłło. W szczególności warunki zawierania i rozwiązywania umów (składania zamówień) oraz tryb postępowania reklamacyjnego. Właścicielem serwisu jest AB Serwis Andrzej Bieryłło z siedzibą w Szczecinie, przy pl. Lotników 6, o numerze NIP: 8512119458 Regon 810501695, dalej zwanym „Sprzedającym”.

  • organ, który zarejestrował działalność gospodarczą: Prezydent Miasta Szczecin
  • adres poczty elektronicznej: sklep@abserwis.pl
  • nr telefonu: 91 820 62 64 lub 91 433 59 56
  • opis sposobów porozumiewania się z konsumentem: mailowo (sklep@abserwis.pl), telefonicznie (91 820 62 64 lub 91 433 59 56) lub listowanie (AB Serwis Andrzej Bieryłło, pl. Lotników 6, 70-414 Szczecin)

Niniejszy Regulamin zawiera:

§1 Określenie zakresu działalności 

§2 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym

§3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz realizacji zamówień

§4 Tryb postępowania reklamacyjnego

§5 Przetwarzanie i Ochronę Danych Osobowych

§6 Postanowienie Końcowe

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

Sprzedającym – należy przez to rozumieć właściciela serwisu.

Konsumencie – należy przez to rozumieć, użytkownika lub kupującego będącego osobą fizyczną dokonującą rejestracji w Serwisie lub dokonującą zakupu jakichkolwiek produktów lub usług za pośrednictwem serwisu w celu niezwiązanym bezpośrednio z  działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby.

Serwisie – należy przez to rozumieć platformę sprzedażową, prowadzoną przez Sprzedającego.

§1 Określenie zakresu działalności.

1. Serwis umożliwia zakup oferowanych produktów, 24 godziny na dobę, w postaci urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz akcesoriów do tych urządzeń. Wszystkie ceny podane w Serwisie są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Szczegółowe ceny i koszty wysyłki znajdują się każdorazowo na karcie konkretnych produktów. Produkty widniejące na zdjęciach wraz z ceną stanowią przedmiot zawieranych za pośrednictwem Serwisu umów sprzedaży.  

§2 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym.

1. Serwis umożliwia zamówienie oferowanych towarów, korzystając z powszechnie dostępnego oprogramowania, w postaci przeglądarek internetowych, które akceptują pliki typu cookies, np.: przeglądarka FireFox wersja 3 lub nowsze, Opera wersja 9 lub nowsze, Chrome wersja 10 lub nowsze, Internet Explorer wersja 7 lub nowsze Safari. Przeglądarki muszą zawierać zainstalowane najnowsze wersje JAVA i FLASH. Rozdzielczość serwisu jest optymalna w ustawieniach 1024 px. Wszelkie oprogramowanie innych firm, może mieć wpływ na poprawne funkcjonowanie sklepu i należy je wyłączyć.

2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne lub ograniczenia techniczne, które występują w sprzęcie komputerowym lub oprogramowaniu używanym przez Konsumenta celem skorzystania z Serwisu, a które uniemożliwiają lub utrudniają Konsumentowi korzystnie z Serwisu. 

§3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz realizacji zamówień.

1. Warunkiem skorzystania z oferty sklepu jest uprzednie zapoznanie się z udostępnionymi na stronie serwisu: zasadami dokonywania zakupów, cennikiem (podane ceny w walucie polskiej PLN, z podatkiem VAT) a także wszystkimi postanowieniami niniejszego Regulaminu.

2. W celu zakupu usługi/produktu dostępnego w serwisie, Konsument wybiera pozycje do koszyka.

3. Zawarcie umowy następuje w momencie złożenia zamówienia przez Konsumenta.

4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.

5. Dostępne formy płatności w zakresie płatności kartami: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro.

6. Zamówienie jest realizowane niezwłocznie po zawarciu umowy. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedającego.

7. Konsument może wybrać formę dowodu zakupu, w postaci paragonu lub faktury VAT - w takim przypadku zobowiązany jest wskazać w formularzu dane, niezbędne do wystawienia odpowiedniego dokumentu.

8. Dostawa zakupionych produktów odbywa się poprzez wysłanie za pomocą wybranej opcji przewoźnika, na podany w formularzu zamówienia adres lub Konsument może odebrać produkt osobiście w siedzibie firmy AB Serwis Andrzej Bieryłło przy pl. Lotników 6 w Szczecinie.

9. W przypadku zgłoszenia reklamacji, Sprzedający ponosi odpowiedzialność w ciągu 2 lat od wydania rzeczy będącej przedmiotem zakupu w przypadku niezgodności produktu z zawartą umową, zgodnie z § 4 niniejszego regulaminu.

10. Konsument może zrezygnować z towaru kupionego w  serwisie internetowym bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

11. Odstąpienie od umowy może nastąpić w ten sposób, że Konsument podpisze załączony do produktu formularz odstąpienia od umowy oraz wyśle na wskazany adres Sprzedającego (AB Serwis Andrzej Bieryłło, pl. Lotników 6, 70-414 Szczecin) lub wyśle oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą poczty elektronicznej Sprzedającego na adres: sklep@abserwis.pl. Wyżej określony sposób wyrażenia oświadczenia woli od odstąpieniu od umowy nie wyłącza złożenia takiego oświadczenia w inny sposób, o ile wyraża on wolę Konsumenta w sposób dostateczny.

12. Sprzedający, w przypadku wykonania przez Konsumenta prawa do odstąpienia od umowy zwraca Konsumentowi niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt przesyłki produktu do Konsumenta z zastrzeżeniem ust. 13 niniejszego paragrafu.

13. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

14. Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, przez co należy w szczególności rozumieć koszt odesłania towaru z powrotem do sprzedającego  (zgodnie z zasadą wyrażoną w orzeczeniu ETS w sprawie C-511/08 oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami).

15. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedającego, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

16. Sprzedający niezwłocznie przekazuje Konsumentowi potwierdzenie przyjęcia oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną – przy wykorzystaniu wskazanego przez Konsumenta adresu poczty elektronicznej lub przy użyciu innego środka komunikowania się, jeżeli użycie poczty elektronicznej nie jest możliwe.

17. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach Konsumenta, odstąpienie od umowy nie dotyczy towarów, których zwrot ze względów higienicznych jest niedopuszczalny oraz towarów nieprefabrykowanych, służących zaspokojeniu indywidualnych potrzeb Konsumenta.

§ 4 Tryb postępowania reklamacyjnego.

1. W przypadku wad lub niezgodności towaru z umową, Kosumentowi przysługuje uprawnienie do reklamacji towaru poprzez zawiadomienie sprzedającego drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@abserwis.pl lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Serwisu: AB Serwis Andrzej Bieryłło, pl. Lotników 6, 70-414 Szczecin

2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane:

  • imię i nazwisko
  • adres do korespondencji (również adres e-mail oraz numer telefonu)
  • przedmiot reklamacji
  • przyczynę reklamacji
  • podpis (tylko w przypadku reklamacji składanej pocztą)

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Sprzedającego niezwłocznie.

4. O rezultacie reklamacji Sprzedający poinformuje Konsumenta na adres e-mail, wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym, a w przypadku korespondencji listownej – na adres wskazany przez Konsumenta.

5. W razie uwzględnienia reklamacji, Sprzedający zobowiązuje się uzgodnić termin i tryb naprawy towaru lub wymiany towaru wolny od wad – a jeżeli nie jest to możliwe -  obniżenia ceny.

6. Jeżeli wada rzeczy sprzedanej jest istotna, Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

§5 Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych.

1. Sprzedający, będący administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe Konsumentów zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”). Podane przez Konsumenta dane mogą być przetwarzane wyłącznie dla celów określonych w Regulaminie w celu realizacji złożonego zamówienia oraz celów określonych w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem http://abserwis.pl/content/2-polityka-prywatnosci

§6 Postanowienie Końcowe.

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia udostępnienia w Serwisie i stanowi integralną część zawieranej z Konsumentem umowy. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna dla Konsumenta w zakładce Regulamin http://abserwis.pl/content/3-regulamin.

2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu.

3. Zmiany regulaminu nie mogą pogarszać sytuacji prawnej Konsumentów zawierających umowy na podstawie poprzedniej wersji regulaminu.

4. Wszelkie Zakupy, których realizacja rozpoczęła się przed wejściem w życie nowego Regulaminu, będą realizowane według zasad poprzedniej wersji Regulaminu.